İmmünoloji Çalışma Notları

İşte immünoloji çalışma notlarım:

 • Lökositler kan ve lenfte bulunan nükleuslu beyaz kan hücreleridir. Bunlar derste gördüğümüz immün hücreler: Mast hücresi, monositler, polimorfonükleerlokositler, dendritik hücreler, makrofajlar, T hücreleri, B hücreleri, plazma hücreleri, bellekli hücreler.

 

 • İmmün organlar: Timus, mukozalarla bağlantılı lenfoid doku (MALT), dalak, lenf düğümleri, kemik iliği.

 

 • Plazma hücreleri antikor üretir. B hücreleri plazma hücrelerinin öncülleridir. Kemik iliğinden orijinlenir.

 

 • T hücreleri de kemik iliğinden orijinlenir, fakat olgunlaşmak için timusa giderler.

 

 • Monositler dokularda, dalakta ve lenf nodüllerinde bulunur. Dendritik hücrelerin ve makrofajların öncülüdür. Dendritik hücreler ve makrofajlara antijen sunucu hücreler (APC) denir. Yutma, işlemden geçirme ve lenfositlere antijen sunma özellikleri vardır.

 

 • Polimorfonükleer lokositler (PMN), nötrofillerdir. Fagositik granülositlerdir. Bazofiller toksik kimyasallar içeren granüllü granülositlerdir. Granüllerin salınımı, “degranülasyon” olarak adlandırılır ve alerji benzeri semptomlara neden olabilir.

 

 • Bir fagosit, yabancı maddeleri yutma ve parçalama yeteneğine sahip çeşitli lökositlerden biridir.

 

 • Yangısal reaksiyon, lökositlerin konukçu hücre ile oluşturduğu kompleks işlemlerdir.

 

 • Genellikle yangısal yanıtın başlangıcında fagositler bulunur. Bunlar yiyici hücrelerdir.

 

 • Bir fagositin birinci işlevi patojenleri içine almak ve yok etmektir. Bu işlemde bazı fagositler antijen sunucu hücreler (APC) olarak da iş görür ve adaptif immün yanıtı aktive eden peptit antijenlerini ortaya çıkarır. 

 

 • Fagositler —> makrofajları, monositleri, nötrofilleri ve dendritik hücreleri içermektedir. Bu hücreler tüm vücuttaki doku ve sıvılarda bulunur.

 

 • Nötrofiller (polimorfonükleer lökositler (PMN)), çok sayıda lizozom içeren aktif olarak hareketli granülositlerdir. Miyeloid kök hücreden türevlenirler. Daha çok kan akımı ve kemik iliğinde bulunurlar, buradan dokulardaki aktif enfeksiyon bölgesine giderler. Kanda çok sayıda nötrofil olması demek (veya bir yerde yangısal tepkinin ortaya çıkması), genellikle aktif bir enfeksiyon olduğunu gösterir.

 

 • Monositler, makrofaj ve dendritik hücrelerin öncülleridir.

 

 • Makrofajlar, lenf nodülleri ve dalakta bulunan büyük hücrelerdir. Fagositik etki yaparlar. Bunun yanı sıra adaptif immün sistemi başlatmak için lenfositlerle etkileşirler.

 

 • APC’ler, adaptif immün yanıtı aktive etmek için —> peptit antijenlerini T hücrelerine sunarlar.

 

 • Dendritik hücreler de makrofajlara benzer.

Buraya kadar özetle:

 1. Vücuda patojen girer,
 2. Fagositik hücreler yemeye gider,
 3. Makrofaj ve dendritik hücreler patojenlerin antijenlerini ayırır,
 4. Eğer doğal sistem patojeni yenemezse antijenler adaptif sistem hücrelerine gönderilir.

 • Patojen tanıma sistemi –> Fagositler patern-tanıma molekülleri (PRM) kullanır. Bunlar membrana bağlı proteinlerdir. Bunlar patojendeki tek bir bileşen olan “patojenle bağıntılı moleküler patern (PAMP)” tanır.
 • PRM’ler ilk olarak meyve sineğinde gözlenmiştir ve buradaki adı Toll reseptörleridir.
 • Bir insan fagositindeki her Toll benzeri reseptör (TLR), spesifik bir PAMP’ı tanır.

 • Fagositik hücreler oksijenin toksik formlarını, yutulan patojenleri öldürmek amacıyla kullanır.

 • Bir enfeksiyon veya doku hasarının olduğu yere ulaşan ilk yangı oluşturan hücre nötrofildir.
 • Hasarlı hücreler “kemokinin” adı verilen maddeler üretirler ve nötrofiller bu maddelere doğru çekilerek hasarlı bölgeye ulaşır.
Reklamlar